Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  W dniu ,
  pomiędzy:
  ,

  zamieszkałym / zamieszkałą w , , , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą , , , , NIP: , nr klucza licencyjnego:
  zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”,

  a

  Marcinem Olech,
  zamieszkałym w Gdańsku (80-365), ul. Dąbrowszczaków 24a/55, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Anmarsoft Marcin Olech”, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 644-188-77-74,
  zwana dalej „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,
  zważywszy, że Zleceniobiorca będzie świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi w zakresie wsparcia IT, a w związku z tym Zleceniobiorca będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone przez Zleceniodawcę,
  została zawarta umowa następującej treści:

  § 1
  Oświadczenia Stron

  1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania następujące dane osobowe: dane wprowadzane do oprogramowania służącego do układania jadłospisów.
  2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym niniejszą umową.
  3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług na rzecz Administratora danych. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.
  4. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

  § 2
  Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

  1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy wyłącznie w celu świadczenia usług w zakresie wsparcia IT, które wiąże się z możliwością uzyskania przez Zleceniobiorcę dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Zleceniobiorcę.
  2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
  3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

  § 3
  Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
  2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
  5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić Administratorowi danych możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Administratorowi danych osobowych wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
  8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie.

  § 4
  Odpowiedzialność stron

  1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.

  § 5
  Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  2. W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
  3. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje przez czas świadczenia usług na rzecz Administratora, które to usługi wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

  Jako Zleceniodawca, zapoznałem się i akceptuję postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Po otrzymaniu umowy na podany adres email prosimy o jej przekierowanie na adres pomoc@aliant.com.pl.